Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

Krav til våpensikring

1. juli 2009 ble nåverende våpenforskrift innført. Forskriften medfører strengere regler for sikring av våpen og ammunisjon. En sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap gjelder fra første våpen.
Våpentyper og vital del
Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.
Med vital del for ulike våpen menes:
* Rifle: Sluttstykke, låskasse eller pipe
* Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
* Enkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
* Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med
avtrekkermekanisme
* Pistol: Rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke
* Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne
Våpentyper det ikke stilles krav til FG-godkjent oppbevaring for:
* Luft- og fjærvåpen inntil kaliber 4,5 mm
* Paintballvåpen og air soft gun
* Våpen produsert før 1890
Ammunisjon og ladekomponenter
Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen.
Hovedreglene er som følger:
* Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner
* I tillegg kan det oppbevares 5 000 patroner i kaliber .22LR eller Short
* Inntil 2 000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetskap
sammen med våpen
* Hver husstand kan oppbevare inntil 5 kg krutt
* Krutt og tennhetter skal oppbevares hver for seg og sikkert
Krav til sikker oppbevaring
Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.
For øvrig gjelder:
* Våpen og ammunisjon kan ikke oppbevares i ubebodd hus eller hytte
* Hvis det er mer enn 25 våpen i husstanden skal det være installert
FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral
* Våpenrom forhåndsgodkjent av politiet kan benyttes i stedet for
sikkerhetsskap.
Krav til forankring av sikkerhetsskap i private hjem
Sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn 150 kg skal forankres i gulv eller vegg:
* Ved forankring i stenderverk eller bjelker benyttes fortrinnsvis kraftige
franske treskruer
* Ved forankring i mur og betong benyttes ekspansjonsbolter
* For øvrig henvises det til skapleverandørens instrukser
* Til næringsvirksomhet må sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn
300 kg forankres
Våpensikring under bruk og transport
Under transport skal skytevåpen og ammunisjon være under tilsyn.
For øvrig gjelder:
* Våpenet skal være nedpakket og ikke tilgjengelig under transport
* Transporteres våpenet som reisegods skal en vital del fjernes
* Forlates et kjøretøy med våpen, skal vital del tas med, våpenet tildekkes
og kjøretøyet låses
* Forlates et kjøretøy med ammunisjon, skal ammunisjonen tildekkes og
kjøretøyet låses
Tilleggsopplysninger
* For Svalbard gjelder egne regler for transport av våpen og oppbevaring
av krutt og tennhetter
* Skytterlag/-klubber og jegerforeninger kan søke politiet om dispensasjon
for oppbevaring av våpen, våpendeler og ammunisjon i ubebodd hus.
Her skal våpen eller vital del oppbevares i FG-godkjent sikringsskap,
og dersom det er mer enn 10 våpen kreves alarmsystem

Ønsker du å lese hele våpenforskriften finner du den her.<http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904?q=v%C3%A5penforskriften>

Comments are closed.