Hokksund Pistolklubb

Skytesport er idrett og rekreasjon på mange nivå

NYTT VÅPENREGELVERK FRA 01.06.2021


Den 30.06.2021 ble det avholdt et 3 timers digitalt møte mellom POD og lederne i alle skyte-organisasjonene om nytt våpenregelverk. Verner Bjerkvik, jurist ved POD, holdt en presentasjon der det var mulig å stille spørsmål underveis. Undertegnede deltok som representant for NMF.

Bjerkvik innledet med at vi i Norge har en sterk og vel etablert kultur for jakt, sports-skyting og interesse for våpen som vi skal ta godt vare på. Han påpekte at det i Norge er over 500.000 jegere; like mange som i hele Tyskland.

Målet med nytt våpenregelverk er å samle alt relevant lovverk i en lov, en forskrift og noen få rundskriv, slik at dette er oversiktlig og i harmoni med både EUs direktiver og FNs våpenprotokoll. Det nye er modernisert slik at det er oppdatert i forhold til dagens aktiviteter innen sports-skyting, og åpent for at bl.a. sports-skyting kan utvikles ytterligere. Formålsparagrafen skal være førende for det skjønn som utøves, og det skal ikke være strengere enn det det er saklige behov for.

Det er fortsatt behov for en del endringer i forskriften, og i den prosessen ønsker POD tilbakemelding fra skyte-organisasjonene. De har selv ikke detaljert kunnskap på alle felt, og forutså heller ikke alle konsekvenser av den innretning forskriften i første utkast har fått. Han sa videre at de lå litt etter med informasjon og instruks til distriktene om presiseringer og hvordan det nye regelverket skal forvaltes.

Hovedinntrykket av det nye regelverket, sett fra aktive sports-skytteres øyne, er at intensjonene bak er bra og at det på flere områder oppfattes som en liberalisering i forhold til det gamle. Innstramming kommer rundt våpen med høy magasinkapasitet og særlig stort skadepotensiale, men aktive utøver som har behov for dette får innvilget det de trenger. Personlige egenskaper, opplæring og aktivitet legges i større grad til grunn for vurdering. Helse, vandel, rus og tilknytting til kriminelle miljø er også faktorer som løpende vil bli vurdert i forhold til våpeneiere. Aktivitet er vesentlig, da det hvert 5. år kan bli en vurdering om enkeltskyttere fortsatt har saklig behov for våpen med særlig stort skadepotensiale.

Av enkeltpunkter kan følgende nevnes:
Ett våpen kan innvelges i hvert program skytteren er aktiv, samt inntil 2 reservevåpen??
Jaktvåpengarderoben økes til 8 våpen, samt tillegg ved velbegrunnet behov.
Magasiner med stor kapasitet blir søknadspliktige.
Rør-magasin på våpen er en del av våpenet, og omfattes ikke av overnevnte.
Det er særskilte regler for hagler.
Definisjon av hva som er våpendel er bedre beskrevet.
Det er ikke lenger begrensning i tid på utlån av våpen, men en dato må settes. Låntaker må ha løyve til våpen i samme eller høyere fareklasse.
Minimum antall godkjente aktiviteter for førstegangskjøpere av håndvåpen er fastsatt til 10, og dette må være gjennomført i løpet av de siste 6 månedene før søknad.
Halvautomatiske rifler med stor magasinkapasitet blir behandlet likt; både randtenning og senter tenning. Lovens krav til aktivitet før kjøp er 2 år, og skytter må være tilknyttet godkjent organisasjon.
Gamle lister for halvautomatiske rifler er opphevet.
Det tidligere våpenkompediet fra POD er opphevet.
Det er lettelser i krav til aktive juniorer som har behov for våpen.
Samlere kan ha inntil 100 komplette våpen produsert etter 1945.
Det er lettelser for å kunne eie våpen og replika før 1945.
Det er ingen vesentlig endring av regler for oppbevaring av ammunisjon, med unntak av svartkrutt. Her etterspørres tydeligere regler og fremgangsmåte for aktive skyttere og hjemmeladere som har behov for å lagre større mengder ammunisjon.
POD ønsker ikke flere små skyte-forbund, men heller færre og større.

Dette er bare en liten smakebit. Våpenregelverket er omfattende da det skal dekke både jakt, sports-skyting, samling, handel, import, anlegg, industri mm.

Relevant informasjon vil ligge oppdatert på www.politiet.no.
Bla. hvilke program som er godkjent.
Nye skjema som skal brukes kommer fortløpende der.

Wemunn Aabø fra våpenforvaltningen hos POD orienterte om digitaliseringsprosessen, hvor målet er å være ferdig i løpet av 2024. Da kan våpensøknadsbehandling foregå heldigitalt og automatisk, og dersom alt er i orden kommer svar på våpensøknader innen 5 minutter. Eierskifte av våpen skal kunne utføres like enkelt som eierskifte av bil og mc i dag. Systemet til Statens Vegvesen brukes som modell, og Brønnøysundregistrene skal utvikle det hele. Søkere logger seg inn via ID-porten. Der vil de komme inn til en Min Side der de har oversikt av både våpen og annen relevant informasjon. Trinn 1 starter den 01.09.2021. Da åpnes det for elektronisk søknadsregistrering for jaktvåpen, men behandlingen blir fortsatt gjort manuelt. Digitaliseringen innføres trinnvis som i en trapp, så vi må fortsatt smøre oss med tålmodighet rundt saksbehandling en tid fremover, og fortsatt bruke de gamle skjemaene. Det er i dag over 68 årsverk som jobber med våpensaker, og det behandles over 65.000 søknader i året. En vesentlig del av dette er handel og import.

Skyte-organisasjonene blir invitert til et nytt møte til høsten.

Bjørn Gjerstad
Sportslig leder HPK
Visepresident NMF

Comments are closed.